ИЗГОТВЯНЕ НА РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ


Разработването на рекламна стратегия е услуга, която предоставя възможност на всяка компания правилно да изгради своите дълготрайни и ефективни маркетингови взаимоотношения със своите потребители, да дефинира конкретни цели, да установи и разреши конкретни проблеми с бранд позиционирането в съзнанието на потребителя.ВИДОВЕ РЕКЛАМНИ СТРАТЕГИИ


РЕКЛАМНА PUSH СТРАТЕГИЯ

При тази стратегия (на избутване) усилията са насочени към насърчаване и допълнително стимулиране на посредниците (търговците на едро), за да ги накарат по-убедително да представят и препоръчват конкретен продукт пред търговците на дребно.


РЕКЛАМНА PULL СТРАТЕГИЯ

При тази стратегия (на издърпване) услилията са концентрирани върху крайния потребител.Целите тази стратегия е да привлече вниманието на потребителите, чрез лично и атрактивно представяне на продукта от специално обучени презентатори, чрез семплинги за да опитат конкретен продукт ако е нов на пазара, чрез различни промоционални бенефити, които допълнително да стимулират крайния потребител да купи продукта, както и да придизвика по-голям интерес и споделяне между потребителите и в резултат на което се повишава търсенето на продукта.

Създаването на рекламна стратегия включва два основни модула

МОДУЛ ПРОУЧВАНИЯ


ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БРАНДА

ПРОУЧВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА И ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ

ПРОУЧВАНЕ НА КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА НА БРАНША

ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ОТ КОМПАНИЯТА

ПРОУЧВАНЕ И ОЦЕНКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД
МОДУЛ СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА РЕКЛАМНАТА СТРАТЕГИЯ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТ И ЦЕЛЕВА ГРУПА

ДЕФИНИРАНЕ НА БРАНД И ПОЗИЦИОННИ ПОСЛАНИЯ

РАЗРАБОТВАНЕ НА КРИЕЙТИВ ИДЕЯ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНАЛИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И МЕДИА ПЛАНИРАНЕ

СЪСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМЕН БЮДЖЕТ

СЪЗДАЙ СВОЯТА РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ ОЩЕ СЕГА!