РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА


КАКВО Е ТЪРГОВСКА МАРКА?


Според ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ
Търговската марка е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Според ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ търговската марка (бранда) представлява съвкупност от идеи, принципи, качество, имидж, очаквания и желания, които изграждат дълготрайна емоционална връзка между потребителя и компанията.

ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ МАРКИ


Според начина на представяне търговските марки могат да бъдат триизмерни, комбинирани, словни, фигуративни.

Според целите за които се създават марките са търговски марки, марки за услуги, колективни марки и сертификатни марки.

В зависимост от своето териториално действие марката може да бъде регистрирана като национална търговска марка, регионална (марка на Европейския съюз), международна търговска марка.

 ЗАЩО ДА РЕГИСТРИРАТЕ ТЪРГОВСКА МАРКА?


Регистрирането на търговска марка е единственият вариант, чрез който да защитите създаденият от Вас или Вашата компания продукт от недобросъвестни лица, които биха се възползвали от създадената с много труд и инвестиция репутация на вашата марка, като се облагодетелстват разпространявайки негови имитации.

В случай, че Вие сте производител, който желае да спечели и да оправдае доверието на своите настоящи и потенциални потребители, както и ако имате сериозни амбиции да инвестирате в развитие и налагане на бранда на пазара, тогава една от Вашите приоритетни задачи е да регистрирате своята търговска марка.КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА?


 1. Предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни търговски марки с цел избягване нарушаване на по-ранни права.
 2. Изготвяне на становище относно регистрабилността на марката.
 3. Анализ на марка съгласно изискванията на закона за марките и географските означения и предоставяне на резултатите от проведения анализ (за наличие или липса на абсолютни основания за отказ)
 4. Съдействие при определянето на класовете в които попадат стоките и услугите, както и предлагане на адекватен диапазон, за които да се заяви търговската марка.
 5. Подготвяне на всички необходими документи за регистрацията на марката.
 6. Входиране на пакета документи в патентно ведомство.
 7. Заплащане на държавните такси от името на притежателя на марката.
 8. Провеждане и наблюдение на процедурата по регистрация на търговската марка.
 9. Представителство пред Патентното ведомство на Република България при възникнала необходимост.
 10. Своевременна комуникация относно хода на регистрационната процедура.
 11. Получаване на сертификат за регистрираната търговска марка.


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКАТА МАРКАКАК МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЪРГОВСКАТА МАРКА?

КАКВИ СА ПРАВАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА МАРКАТА?

Притежателят получава изключителното право да използва марката;
Може да се разпорежда с правото върху марка:
Правото върху марка може да се прехвърля за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана;
Притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор;
Правото върху марка може да бъде обект на обезпечение по предявен или бъдещ иск;
Правото върху марка може да бъде обект на особен залог;
Правото върху марка се включва в масата на несъстоятелността при образувано производство по несъстоятелност на нейния притежател.
Притежателят на правото върху марка има право да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, който:
е идентичен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана;

Поради неговата идентичност или сходство с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите на марката и знака съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката;

ИЗПОЛЗВАНЕ В ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
 1. Брандиране на стоки, опаковки
 2. Брандиране на търговски обекти
 3. Използване на марката в корпоративната идентичност
 4. Вносът или износът на стоките с марката
НАСЛЕДЯВА ЛИ СЕ ПРАВОТО ВЪРХУ МАРКА?

Правото върху марка се наследява, когато марката е регистрирана на физическо лице. В случай, че тя е регистрирана от търговец, марката е актив на предприятието.

СРОК НА ЗАКРИЛА НА РЕГИСТРИРАНАТА МАРКА

Срокът на действие на регистрацията е 10 /десет/ години от датата на подаване на заявката за регистрация в Патентното Ведомство на Република България. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти за следващи периоди от по 10 /десет/ години.

СЛУЧАИ В КОИТО СЕ ПРЕКРАТЯВА ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКАТА
 1. След изтичане на срока от 10 /десет/ години, в случай че не се поднови.
 2. При отказ на притежателя
 3. С прекратяване на ЮЛ - притежател /юридическото лице/ без правоприемство

ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

ИНФОРМИРАНОСТ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

Притежателят или заявителят на марка е длъжен да уведомява Патентното Ведомство на Република България за всяка промяна в името и адреса си в тримесечен срок от извършването й.

МОГАТ ЛИ ДА СЕ ПРАВЯТ ПРОМЕНИ В МАРКАТА?

В марката не могат да се внасят промени по време на действие на регистрацията или при подновяването й.

Когато марката включва името и адреса на притежателя, всяка промяна в тях, при условие че не засяга съществено марката, така както е регистрирана, може да бъде направена по искане на притежателя.

НАБЛЮДЕНИЕ НА МАРКАТА

Притежателят на марка следва да полага необходимите грижи по опазване на придобитите права като следи публикуваните заявки, и при преценка, че евентуална регистрация би могла да навреди на неговия бизнес интерес, може да подаде опозиция.

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ АКО МАРКАТА НЕ БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА?

Когато в срок от пет години от датата на регистрацията притежателят не е започнал реално да използва марката на територията на Република България във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, или използването е било преустановено за непрекъснат период от пет години, регистрацията може да бъде отменена, ако не съществува основателна причина за неизползването.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАРКАТА
 1. Изпращане на предопредително писмо за преустановявае на нарушението.
 2. Подаване на сигнал до Патентното Ведомство на Република България, съдържащ информация за нарушението
 3. Подаване на граждански иск в Софийски градски съд
 4. Подаване на сигнал до прокуратурата
 5. Подаване на сигнал съгласно Закона за защита на конкуренцията
 6. Съдействие на митническите органи на границата за предотвратяване разпространението на територията на страната на стоки, които нарушават закриляно право по ЗМГО

ЦЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА


Цена за тази услуга е индивидуална и се определя в зависимост от вида на марката, териториалното действие на марката.

Държавните такси може разгледате [ ТУК ]ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА